Volksgruppen ORF.at Hrvati
Željezno prognoza vrimena
uto | 26.11.2013
Tamburaški orkestar Čemba. (Slika: ORF)
28.7.2013.
Mulačak na kiritof sv. Jane u Čembi
Na Anine, ada 26. julija, se u Čembi svečuje kiritof i okolo toga termina su imali cijeli red priredab. Organizirali su tečaj za kovanje, crikvenu feštu kot i izložbu umjetnin na svili.
Čer navečer je Kulturno društvo Čembe priredilo zabavnu feštu takozvani "mulačak". Ovim kanu opet oživiti tradiciju takozvanoga kiritofa na sv. Janu, povida Ferdinand Mühlgaszner.
"Na kiritof su bili svi doma"
"Okolo kiritofa se je kod nas prlje sve obraćalo. Svi ljudi, ki su se odselili u druga sela, su htili barem jednoč u ljetu opet domom dojti", razlaže Ferdinand Mühlgaszner. Seoska krčma i društvo tenisačev su u prošlosti pokusili opet reaktivirati kiritof, ali pred par ljeti je to opet prestalo.

Kulturnomu društvu se je sa šarolikim programom ugodalo, opet atraktivirati ovu staru tradiciju. Čerašnji "mulačak" je polag Mühlgasznera bio jako dobro poiskan, a bilo je čuda mladih nazoči, tako da ćedu sigurno i k ljetu opet organizirati priredbu.