Volksgruppen ORF.at Hrvati
Željezno prognoza vrimena
uto | 26.11.2013
Filip Vezdin - slika: ORF
200 ljet smrti Filipa Vezdina
Selo Cimof, u Dolnjoj Austriji, se je danas pri svetačnosti u crikvi spomenulo 200. obljetnice smrti Filipa Vezdina, jednoga od najvećih gradišćanskohrvatskih učenjakov.
Sin seljačke obitelji
Vezdin je rodjen 25. aprili 1748 u Cimofu/Hof am Leithagebirge od Jure Vezdina i njegove žene Helene, rodjene Prekunić. Seljačka obitelj, ka je imala tri sine i tri kćere je živila od seljačtva i od tržarenja s povrćem. Veliki talenat prvorodjenoga su opazili jur u školi. Poslali su ga, da se uči matematiku u Kisegu, gramatiku u Šopronu a metafiziku u Juri.
Filip Vezdin, ki je preuzeo redovničko ime Paulin od svetoga Bartolomeja, je umro 7. februara 1806. ljeta u Rimu.
Paulin od sv. Bartolomeja - slika: ORF
Od patra Paulina postoji veći broj slik, ke su otiskane u njegovi knjiga.
Odluka, da nastane karmelit
U blizini Cimofa je bila najveća sridnjoeuropska eremitaža karmelitov. Danas su ostale još samo ruševine. Onde je vjerojatno zrejala Vezdinova odluka, da s 20-timi ljeti stupi u Linzu u red karmelitov.

Poslali su ga u Prag na študij filozofije i teologije. Kašnje se je preselio u Rim, da bi se pripravio na misionsku službu.
Spomenik Filipu Vezdinu u Cimofu - slika: ORF
Prilikom 250. obljetnice rodjenja, je općina Cimof 1998. ljeta podigla Vezdinu kod seoske crikve spomenik.
Misionar u Indiji
Po študiju orientalskih jezikov i po zaredjenju za duhovnika se je otpravio brodom u Indiju. Put je opisao u dvi dnevniki.

1777. ljeta je pak u Malabaru počeo djelati kot misionar. Onde je sastavio indijsko-engelsku gramatiku. Nastao je rektor latinskoga i siro-kaldejskoga bogoslovnoga seminara, a kot misionar je bermao već od 20.000 ljudi.
Odrekao se biškupske časti
Po 13-ljetnom poslovanju u Indiji ga je red karmelitov pozvao najzad u Rim, da onde izdjela katekizam i druge temeljne knjige za misije na različni indijski jeziki.

Papa Piuš VII. imenuje Filipa Vezdina sindikusom orijentalnih misijov, konzulatorom Indeks-kongregacije i Prefektom u Zavodu kongregacije za propagandu vjere. Preuzeo je sve te službe, ali u redovničkoj skromnosti nikada nije primio biškupsku čast.
Gramatika sanskrta - slika: ORF
Prvu gramatiku sanskrtskoga jezika je napisao pater Paulin od sv. Bartolomeja (Filip Vezdin) 1790. ljeta.
Mnogostrani učenjak
Pater Paulin od sv. Bartolomeja (Filip Vezdin) je 1790. ljeta napisao prvu sanskrtsku gramatiku. On je i jedan od pionirov prispodabljajuće filologije i plodan istraživač kulture i povijesti Istoka.

Bavio se je uz jezike i povijest geografijom, kartografijom, arheologiom, mumiologijom, numizmatikom, poviješću umjetnosti i liturgijom. Poznato je 59 njegovih djel od kih je pred njegovom smrću tiskano 20 djel.
Čašćenje u Italiji
Gedenktafel in Velletri (Bild: L.Leoni)
U Velletri u blizini Rima, kade je Filip Vezdin duga ljeta poslovao na akademiji, u arhivu i muzeju, su mu 29. januara podigli spomenploču i predstavili knjigu o njegovom poslovanju. Napisali su ju Branko Franolić i Luca Leoni.
Umro po kratkom betegu
Po kratkoj, šest dnevnoj upali pluć je pater Paulin umro 7. februara 1806. ljeta u kloštru bosonogih karmelitov Santa Maria della Scala u Rimu, kade su ga i pokopali.